Spotsylvania County Prostitution Bust (WTTG-FOX 5 Feb. 14, 2006).